Сессия №27

С.Юсупова айылдык кеңешинин 4-чакырылышынын 27-сессиясы

 Т О К Т О М

Араван айылы                                                           №27-5                                                04.02.2017-жыл

Кыргыз Республикасы

Араван районунун С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн бюджетинин киреше жана чыгаша бѳлүгүнүн 2016-жылда аткарылышы жана 2017-жылга айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин киреше жана чыгаша бѳлүгүн бекитүү жѳнүндѳ.

С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн 2016-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2017-жылга бюджетин бекитүү жѳнүндѳ айыл ѳкмѳтүнүн ФЭБнын башчысы Р. Базарбаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап айылдык Кеңешинин экономика, бюджет, каржы маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин киреше жана чыгаша бѳлүктѳрү боюнча  корутундусунун негизинде айылдык Кеңешинин депутаттарынын сунуш-пикирлерин эске алуу менен КРнын «Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу жѳнүндѳ» мыйзамынын 31-беренесинин 2-пунктун 47-беренесинин 2-пунктун жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат;

ТОКТОМ:

 1. С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн 2016-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2017-жылга бюджетин бекитүү жѳнүндѳ айыл ѳкмѳтүнүн ФЭБнын башчысы Р. Базарбаевдин билдирүүсү эске алынсын.
 2. С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн 2017-жылга карата бюджетинин жалпы кѳлѳмү кирешелер жана чыгашалар боюнча 31 млн 388 миң 200 сом менен бекитилсин. Анын 6 млн 262 миң 800 сому теңдештирүүчү грант, ал эми 25 млн 125 миң 400 сому жергиликтүү бюджет экендиги белгиленсин. Айыл Ѳкмѳтүнүн 2017-жылдагы бюджетинин киреше булактары жана чыгашаны каржылоого каражаттар тиркемеге ылайык белгиленсин. (№1-тиркеме  тиркелет)
 3. С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн 2018-2019-жылдарга ылайык айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин негизги параметрлеринин божомолу жактырылсын. Киреше жана чыгаша бѳлүгүнүн теңдештирүүчү гранттын божомолу 2018-жылга 5 млн 742 миң 500 сом, 2019-жылга 5 млн 259 миң 200 сом, ал эми жергиликтүү бюджеттин болжолу 2018-жылга 25 млн 734 миң 400 сом, 2019 -жылга 27 млн 28 миң 400 сом суммасында бекитилсин жана 2018-2019-жылдарга жактырылган айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин божомолдуу параметрлери алар кабыл алынган ар бир конкреттүү жылда каттоого алынсын.
 4. Чыгымдарды каржылоо боюнча биринчи кезекте коргоого алынган беренелер боюнча (эмгек акы, социалдык фондуна чегерүүлѳр, тамактануу жана жеңилдиктер) ошондой эле коммуналдык чыгымдарга каржылансын. Чыгашалардын каралган беренелери штаттык сандагы бош орундарга жана нормативдик актылардын кабыл алынышына байланыштуу азайтылышы мүмкүн. Чыгашалардын каралган беренелерин штаттык сандагы бош орундарга жана нормативдик актылардын кабыл алышына байланыштуу азайтылышы мүмкүн. Чыгашалардын каралган беренелерин  каржылоо үчүн жоопкерчилик С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн Финансы-экономика бѳлүмүнѳ жүктѳлсүн.
 5. 2016-жылдын жыйынтыгы боюнча айыл Ѳкмѳтүнүн бюджетинин аткарылышы кирешелер боюнча 2017-жылдын 1-январына карата кирешеден калган калдыгына кошуп эсептегенде 522 миң 300 сом жергиликтүү бюджетинен жана 106миң 500 сом  атайын каражатынан жалпысы болуп,628 миң 800 сом артыкчалыгы менен бекитилсин.
 6. С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин киреше булактары боюнча 2017-жылдын 1-январына карата калган калдыгын жумшоо жагы тиркемеге ылайык белгиленсин. (№2-тиркеме тиркелет)
 7. С.Юсупова айыл ѳкмѳтүнѳ караштуу болгон жайыт жерлерин пайдалангандыгы үчүн тѳлѳмдѳр жергиликтүү бюджеттин киреше бѳлүгүнүн № 22211200 “Жайыт жерлеринен пайдалангандыгы үчүн тѳлѳмдѳр” беренесине толугу менен кошулсун.
 8. Жайыт жерлерин пайдалангандыгы үчүн тѳлѳмдѳрүнүн 3/2 бѳлүгү жайыт комитеттеринин чыгашылырына , калган бир бѳлүгү айыл ѳкмѳтүнүн социалдык маселелеринин  чечүү үчүн жумшалсын.
 9. С. Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн администрациясы айылдык кеңештин сессиясынын макулдугу менен тѳмѳнкүлѳргѳ укуктуу:

– Эгерде бул айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин киреше бѳлүгүн азайтууга алып келбесе, ушул токтомдун 1-беренесинде бекитилген суммалардын чектеринде ушул токтомдун тиркемесине ѳзгѳртүү киргизүүгѳ:

– Кирешелердин болжолдонгондон ашыкча түшүүлѳрүнүн эсебинен айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин чыгаша бѳлүгүн кѳбѳйтүүнү карап чыгууга:

 1. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айыл ѳкмѳтүнүн ФЭБ башчысы Р. Базарбаевге, ал эми аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу жагы айылдык кеңештин каржы, экономика жана бюджет маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктѳлсүн.

 

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                                      Б. Маннанов

 

 

С.Юсупова айылдык   Кенешинин

4  -чакырылышынын 27- сессиясынын №27-5-токтомуна

№1 тиркеме

 2017-жылдын айылдык бюджети:

 

                                                              1 КИРЕШЕЛЕР

 

-Киреше салыгы (подоходный налог)                                                         9127,0

-Бирдиктүү салык                                                                                10,0

-Мажбурлап алынуучу патент                                                                     280,0

-П атент                                                                                                          7160,0

-Кыймылсыз мүлк салыгы                                                                 260,0

-Транспорт салыгы                                                                                        1143,4

-/й тамаркалардын жер салыгы                                                                  189,7

-/лүш жерлердин жер салыгы                                                                    1008,7

-Айыл чарбасы эмес жерлердин жер салыгы                                              400,0

-Сатуудан түшүүчү  салык                                                                        2035,0

-Роялти                                                                                                            43,0

-МФЖ  жерлеринин ижара акысы                                                               1724,0

-Таштандыларды ташуу боюнча тушум                                                      249,6

-Недр                                                                                                               110,0

-Жакынкы жайыттардын  ижарасы                                                                   5,0

-Атайын каражаттардын түшүүчү  акча.                                               600,0.

-Айыл чарба эмес багыт жерлерди сатуудантүшкѳн акча                   300

-Тендештирүүчү  грант                                                                              6262,8

Жайыт жерлерини пайдалануучу тѳлѳм                                                   480,0

Кирешелердин жыйынтыгы:                                                                     31388,2

 

2 ЧЫГАШАЛАР                            

-Башкаруу органдарына                                                                               10335,2

-Билим берүүгѳ                                                                                      6898,6

-Социалдык камсыздоого                                                                            1300,0

-Маданиятка                                                                                                  639,3

-Айыл чарбасына                                                                                          780,0

-ЖКХ                                                                                                              7335,1

-Балдар бакчасына                                                                                        4100,0

 

Бардык чыгашалардын жыйынтыгы:                                                  31388,2

 

 

С.Юсупова айылдык

Кенешинин тѳрагасы                                                  Б. Маннанов.

 

 

С.Юсупова айылдык   Кенешинин

4  -чакырылышынын 27- сессиясынын №27-5-токтомуна

№2-тиркеме

 

С.Юсупова айыл  Ѳкмѳтүнүн  2017-жылдын 1-январына жергиликтүү  бюджеттен калган калдыгынын жумшоо:

 

 

Аталышы Берене Суммасы  
1
2 Билим берүүгѳ 22321100 522,3
3
Бардыгы:   522,3  

 

С.Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн  2017-жылдын 1-январына ѳздүк  эсебинен калган калдыгынын жумшоо

 

Аталышы Берене Суммасы
1  Тамак аш  балдар бакчасы 22181100 106,5

 

 

 

С.Юсупова айылдык

Кенешинин тѳрагасы :                                                Б.Маннанов.

 


С.Юсупова айылдык кеңешинин 4-чакырылышынын  28-сессиясы

 

Т О К Т О М

 

Араван айылы                                                           №28-8                                                                 16.05.2017-жыл Кыргыз Республикасы

С. Юсупова айыл ѳкмѳтүнүн Х. Абдуллаев кѳчѳсүнүн тургуну Абдуллаев Баходиржон Араббаевичтин Октябрь айылынын №633-инвентардык контурундагы 0,10 га жер аянтын бак тигүү үчүн ѳздѳштүрүүгѳ макулдук сурап жазган арызын кароо жѳнүндѳ

Айыл ѳкмѳтүнүн Х. Абдуллаев кѳчѳсүнүн тургуну Абдуллаев Баходиржон Араббаевичтин Октябрь айылынын №633-инвентардык контурундагы 0,10 га жер аянтын бак тигүү үчүн ѳздѳштүрүүгѳ макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 17.06.2008-жылдагы №306 сандуу токтомун жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеңеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 1. Айыл ѳкмѳтүнүн Октябрь айылынын №633-инвентардык контурундагы 0,10 га жер аянты айыл ѳкмѳтүнүн архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда Х. Абдуллаев кѳчѳсүнүн тургуну Абдуллаев Баходиржон Араббаевичке ѳзүнүн эсебинен ѳздѳштүрүп, бак тигүүгѳ макулдук берилсин.
 2. Аталган жерди ѳздѳштүрүү маселеси С.Юсупова айыл Ѳкмѳтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жѳнгѳ салуу боюнча түзүлгѳн комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда, комиссиянын сунушу менен айыл ѳкмѳтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.
 3. Токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу жагы айылдык кеңештин жер, турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу кѳмиссиясына жүктѳлсүн.

 

С.Юсупова айылдык

Кеңешинин тѳрагасы:                                                                      Б. Маннанов

 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.